Jordens jobb

Jord är egentligen bara mineralpartiklar. För att förvandlas till odlingsjord måste den ständigt förses med organiskt material som bidrar med struktur och fukthållande egenskaper, och dessutom ger mikroorganismer och smådjur något att jobba med.

Grunden till vår matjord, alltså det översta marklagret i odlad jord, består av mineralpartiklar i olika storlekar. Den vanligaste jordarten är morän, en blandning av sten, grus, sand och fina mineralpartiklar. I andra jordarter dominerar en eller ett par fraktioner, som exempel finns sand, mo, mjäla och ler.

För att bli odlingsbara behöver jordarna tillskott av organiskt material. Det bidrar med struktur och hjälper till att hålla fukten, och ger inte minst smådjur och mikroorganismer något att jobba med. Ett rikt biologiskt liv är ovärderligt för både jordstrukturen och jordens näringsinnehåll. Markdjuren bryter ner det organiska materialet till mull, maskgångar luftar jorden vilket ger växtrötterna syre medan slem från markorganismer samt avföring från daggmaskar bidrar till att stabilisera strukturen.

Jordförbättringen handlar i princip om att lägga organiskt material på jorden, och dessutom om att använda sådant som finns i närheten – allt från gödsel, gammalt hö och halm till löv, gräsklipp och andra färska växtdelar funkar. Men det handlar om att hitta en balans mellan kolrikt och kväverikt material. Med en del kolrikt material, som halm, spån och gamla löv, och två delar kväverikt material, som gräsklipp och färska växtdelar, blir balansen bra.

Att förbättra jorde tar tid och är ett ständigt pågående arbete eftersom organiskt material hela tiden bryts ned och försvinner. Förbättringen kan göras när som helst, bara inte jorden är frusen, och sker i form av punktinsatser. Lägg till exempel på stallgödsel och kompost när jorden förbereds inför odlingssäsongen. Förbättra sedan efterhand med till exempel färskt gräsklipp under växtsäsongen. En viss jordförbättring sker dessutom naturligt, vinterns frostsprängningar gör till exempel att jorden delas och bildar nya luftkanaler. Dessutom finns odlingstekniker som är jordförbättrande i sig. Täckodling, gröngödsling och växelbruk bidrar alla till att göra odlingsjorden ännu bättre.

admin